przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
317833 odwiedzin

Konkursy

A A A

 

Uwaga!


Tegoroczna edycja konkursu "Tę książkę warto przeczytać" odbędzie się w nieco innej formie.  Opiekunowie uczestników (nauczyciel lub rodzic) przesyłają nagrania (nagranie z telefonu wysłane na messengera bibliotecznego Facebooka /Pedagogiczna Biblioteka Filia w Sochaczewie/ do 3 minut) i skany/zdjęcia kart zgłoszeniowych). Termin nadsyłania prac jest do 10 lutego. Wystąpienia dzieci będą odtwarzane na ekranie i oceniane przez powołaną komisję konkursową 24 lutego. Kategorie wiekowe i kryteria oceniania nie zmienią się.

 

 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ PEDAGOGICZNĄ BIBLIOTEKĘ WOJEWÓDZKĄ IM. KEN W WARSZAWIE

FILIA W SOCHACZEWIE

VIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


„Obiektywem w książkę… w moim domu, moim mieście, mojej Ojczyźnie”

 

 

 1. I.          ORGANIZATOR

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
w Warszawie Filia w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a
Tel/fax. 46 862-27-16; www.pbw.waw.pl 

 

 1. II.    CELE KONKURSU
 • Kształtowanie kultury czytelniczej i wrażliwości artystycznej.
 • Zainteresowanie sztuką fotografowania.
 • Kształtowanie więzi z miejscem zamieszkania, regionem.

 

 1. III.        UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.

 

 1. IV.        NAGRODY

Prace będą oceniane i nagradzane w 4 kategoriach:

 • szkoły podstawowe klasy I-IV
 • szkoły podstawowe klasy V-VIII
 • szkoły ponadpodstawowe
 • nauczyciele.

Informacja o sposobie wręczenia nagród laureatom będzie wysłana listownie do dyrektorów szkół . Wyniki konkursu będą opublikowane w lokalnych mediach,
na fanpage’u Biblioteki i stronach www.pbw.waw.pl
i www.pbw.e-sochaczew.pl

 

 

 1. V.         SPOSÓB REALIZACJI
 • Zdjęcie powinno przedstawiać czytanie, a dokładniej osobę[-y] czytającą[-e] książkę w miejscach kojarzonych/związanych z  domem,  rodzinną miejscowością, najbliższą okolicą, regionem.
 • Format prac fotograficznych: odbitka czarno-biała lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm z dołączoną płytą CD ze zdjęciem w formacie JPG.
 • Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 fotografie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
  z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, nie związanych z tematem konkursu oraz autorstwa więcej niż jednej osoby.
 • Każda z fotografii powinna być na odwrocie opisana /tytuł i autor zdjęcia/.
 • Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

Do każdej nadesłanej fotografii należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (w załączeniu).

 

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
1. Jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. Zapewnia, że osoba, która znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na publikację.
3. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i Partnera Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa oraz działalności Biblioteki.

Fotografie należy dostarczyć do Biblioteki
do 11 kwietnia 2021 r.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastapi 12 maja 2021 r.

 

Prace stają się własnością PBW Filii w Sochaczewie.

 

                                KARTA ZGŁOSZENIOWA

VIII POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Tytuł fotografii………………………………………………………..…

Imię i nazwisko autora………………………………..……………….

Wiek i klasa autora…………

Prywatny adres i numer telefonu autora ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel/rodzic/opiekun)

………………………………………………………………………………

 

„Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęcia z moim wizerunkiem
w następujących polach eksploatacji: druku materiałów reklamowych, lokalnej prasie, stronach internetowych: pbw.e-sochaczew.pl, www.pbw.waw.pl, www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznawSochaczewie/

oraz innych formach działań Pedagogicznej Biblioteki  w Sochaczewie”.

Podpisy osób*, których wizerunek jest prezentowany na zdjęciach (w przypadku dzieci zgodę podpisuje rodzic lub opiekun):

 

…………………………………..…..                       ………………………..…………….

………………………..……………..                       …………………………………..….

*W przypadku, gdy na zdjęciu jest powyżej 5 osób, lub osoby przedstawionej na fotografii nie można zidentyfikować, podpisy nie są wymagane.

                                                                                ………………………………………….

            (miejscowość, data)                                                                                   …………………………………………………………………………………………………(podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO).  Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póz. zmianami).” 

                                                                ……………………………………..…………………….

            (miejscowość, data)         

…………………………………………………………………………………………….                                                                         (podpis osoby pełnoletniej lub rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie

Zaprasza do udziału w XVII edycji  powiatowego konkursu: WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ

„SKĄD JESTEM?- MÓJ DOM,
MOJE MIASTO, MOJA OJCZYZNA”

 

 1. I.          CELE KONKURSU
 • Pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży, podjęcie próby samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej oraz edytorskiej.
 • Kształtowanie więzi z miejscem zamieszkania, regionem.
 1. II.         UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE
 • Konkurs adresowany jest do dzieci
  i młodzieży ze szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych powiatu sochaczewskiego.
 • Opiekunem może być nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła.
 1. III.        NAGRODY
 • Każda nadesłana książka oceniana będzie pod względem: zgodności z tematem konkursu, literackim, plastycznym, edytorskim.
 • Planowane są nagrody w 3 kategoriach:

- szkoły podstawowe klasy I-IV
- szkoły podstawowe klasy V-VIII
- szkoły ponadpodstawowe.

 • Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.
 1. IV.        SPOSÓB REALIZACJI
 • Książka ma być w całości dziełem jednej osoby.

 

 • W tej edycji oczekujemy książek, w których strona wizualna odgrywa nadrzędną rolę (ilustracje, fotografie, szkice, techniki graficzne), a słowo pisane jest jedynie dodatkiem.

 • Wysoko punktowana będzie samodzielność (ilustracje, zdjęcia) oraz dbałość o piękno języka i poprawność ortograficzną.

 

 • Maksymalny format pracy – A-4, objętość – do 40 stron.

 

 • Książka musi zawierać na karcie tytułowej:

- tytuł, (nawiązujący do tytułu konkursu),

- imię i nazwisko autora,

- rok i miejsce wydania. 

 

 • W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie bibliografii.

 

Książki należy nadsyłać do końca marca 2021 r.

Pedagogiczna Biblioteka Filia w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a

Tel./fax. 46 862-27-16

 

Finał konkursu przewidziany jest
12 maja 2021 roku
.

Wybrane prace stają się własnością Biblioteki. Pozostałe zostaną zwrócone autorom.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Tytuł książki………………………………………………………………………

Imię i nazwisko autora………………………………………………………

Wiek autora…………

Prywatny adres i numer telefonu autora ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Nazwa i adres placówki (szkoły, biblioteki, itp.), która zgłasza autora, wraz z numerem telefonu ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klasa …………

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………..………………………………

 

„Wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie tekstów i ilustracji książki autorstwa …………………………………………..……...……… oraz na publikację zdjęcia z wizerunkiem autora w Internecie, w druku lokalnej prasie, stronach internetowych pbw.e-sochaczew.pl,  www.pbw.waw.pl , Facebooku oraz innych formach działań Pedagogicznej Biblioteki  w Sochaczewie”.

 

         ……………………………………..    

       (miejscowość, data)    

…………………………………………………………………………………………………                                                                                   (podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna)

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO).  Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póz. zmianami).”

                                          ………………………………………….………….

            (miejscowość, data)  

…………………………………………………………...                                                                 (podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego)

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Filia w Sochaczewie

OGŁASZA

 XVIII POWIATOWY KONKURS TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆ

I. CELE KONKURSU

Rozwijanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów.
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat książki.
Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu.
Kształcenie umiejętności promowania książki.

 

II. TERMIN
Eliminacje szkolne – do 10 lutego 2021 r.
Eliminacje międzyszkolne – 24 lutego 2021 r.


III. UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE
Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.
Opiekunem może być nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła.

IV. NAGRODY
Planowane są nagrody w 3 kategoriach:

 • szkoły podstawowe klasy I-IV
 • szkoły podstawowe klasy V-VIII
 • szkoły ponadpodstawowe.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

V. SPONSORZY I PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu
w Sochaczewie

I ETAP – SZKOLNY

Chętni uczniowie w swoich szkołach przedstawiają prezentację wybranej książki spoza kanonu lektur
(do 3 minut).
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie etapów szkolnych oceniają i wybierają maksymalnie czterech uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w konkursie międzyszkolnym.
Zwycięzcy konkursów szkolnych powinni zostać wyłonieni i zgłoszeni do Pedagogicznej Biblioteki
w Sochaczewie do 10 lutego 2021 r.
Do nazwiska zwycięzcy etapu szkolnego należy dołączyć także informację o tytule i autorze prezentowanej przez niego książki oraz zgodę na publikację wizerunku.

II ETAP – MIEDZYSZKOLNY
1. W konkursie biorą udział maksymalnie 4 osoby reprezentujące szkołę.
2. Prezentacja wybranej książki nie może przekroczyć
3 minut.
3. Uczniowie są oceniani w czterech kategoriach wiekowych.
4. Punktowana jest: oryginalność prezentacji: 0 – 3 punkty; płynność i intonacja : 0 – 6 punktów;  poprawność językowa : 0 – 6 punktów. Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 15 punktów.
5. Zwycięża osoba, która otrzyma największą liczbę punktów.
6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja składająca się z co najmniej trzech osób.
7. Finał konkursu odbędzie się 24 lutego 2021 r.

Zwycięzcy zaprezentują się po raz drugi 12 maja 2021 r. na konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy.

W sytuacji pracy zdalnej konkurs odbędzie się online. Organizator będzie oczekiwał nagrań na nośnikach elektronicznych dostarczonych do Biblioteki.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 XVIII POWIATOWY KONKURS
TĘ KSIĄŻKĘ WARTO PRZECZYTAĆ

 

 

Imię i nazwisko ………………………..…………………………………..……………

Wiek …………

Klasa …………

Nazwa i adres placówki (szkoły, biblioteki, itp.), która zgłasza ucznia, wraz z numerem telefonu ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł i autor wybranej książki ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………..………………………………

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Tę książkę warto przeczytać” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych (przepisy RODO).  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póz. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, Facebooku
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.


……………………………………………………………………….

             Data i czytelny podpis uczestnika*

 

* W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie powinien podpisać rodzic/opiekun prawny uczestnika.

 

Oświadczenie ważne jest bezterminowo.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt