przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256016 odwiedzin

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2020/2021

A A A

2 marca rozpoczyna się elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2013 roku (7-latki), których dotyczy obowiązek szkolny oraz dzieci z rocznika 2014 (6 latki) – warunkiem jest odbycie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

W dniach 2 marca – 31 marca na stronie internetowej

www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl

można wprowadzać dane osobowe dzieci - tylko do placówki obwodowej.

 

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po wypełnieniu zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

 Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

  1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
  2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  3. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
  4. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

 Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu/wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sochaczew, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów posiada aktualną Sochaczewską Kartę Mieszkańca.

32

Pisemne oświadczenie zawierające numer Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.

Dziecko i przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie Miasta Sochaczew.

16

Pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sochaczew.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

8

                    -

Dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wynosi powyżej 5 godzin.

4

Pisemne oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

Dziecko obojga rodziców rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym.

2

Dokument poświadczający zatrudnienie, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów (od każdego z rodziców).

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem

1

Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt