przejdź do Sochaczew.pl
240126 odwiedzin

"Z matematyką za Pan brat"

A A A

 

1. Wstęp

Pomysł na tego rodzaju innowację powstał w wyniku dotychczasowych obserwacji systemu nauczania matematyki i przeprowadzonych rozmów z innymi nauczycielami matematyki. W wyniku zdobytych wiadomości i własnych przemyśleń zrodził się pomysł wprowadzenia do naszej szkoły nieco innych metod nauczania niż tradycyjne. Od kilu lat obserwuje się wzrost zainteresowania uczniów nowoczesnymi metodami nauczania, z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozmowy z uczniami i ich pozytywne opinie na temat zmiany metod pracy na lekcjach matematyki oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata postanowiłam wyjść z propozycją realizowania innowacji pedagogicznej w klasach IV- VI w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie. Innowacja jest przedsięwzięciem, które jest związane z matematyką oraz informatyką. Została ona opracowana na podstawie programu „Matematyka wokół nas” (DKOS-5002-02/08) i jest powiązana z tematyką obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowo rozszerzone o niektóre zagadnienia matematyczne tj.: równania i nierówności, układ współrzędnych, pierwiastki.

Głównymi założeniami innowacji jest przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy z matematyki poprzez użycie nowoczesnych programów i technologii.

Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli, że matematyka nie jest taka straszna, a wręcz przeciwnie, może być ciekawa i bardzo przydatna w życiu.

2.Warunki realizacji programu innowacyjnego

Działania zaplanowane w innowacji są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku szkolnym.

Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna

Zakres innowacji:

Program innowacji wprowadzony będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla uczniów klasy IV i kontynuowany do ukończenia przez uczniów II etapu edukacji.

Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji;

Data rozpoczęcia: 01.09. 2015r

Data zakończenia: 30.06.2018r

Czas trwania innowacji: 3 lata

Autor: Sylwia Trzeciak –nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie; absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale matematyka i informatyka; nauczyciel kontraktowy.

Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej:

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Marii Konopnickiej

w Sochaczewie

Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:

Zajęcia będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Koszt i źródła finansowania:

Dodatkowa godzina w cyklu trzyletnim finansowana przez Urząd Miasta Sochaczew.

3. Cele innowacji:

Cel ogólne:

 • kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów,
 • rozwijanie i pogłębianie umiejętności matematyczno - informatycznych,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się matematyki,
 • przygotowanie uczniów do konkursów i sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe:

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębianie wiedzy z tej dziedziny oraz postawy dociekliwości,
 • poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych wspomagających zapamiętywanie i rozwijanie wiedzy,
 • praktyczne zastosowanie matematyki,
 • wyrabianie u uczniów określonych umiejętności w zakresie: pracy samodzielnej, pracy w grupie oraz w parach,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania matematyki w życiu codziennym,
 • pobudzanie do systematyczności w pracy i nauce,
 • pobudzanie do twórczego i logicznego myślenia,
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
 • zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem i tworzeniem zadań matematycznych
 • poznanie programów komputerowych przeznaczonych do nauki matematyki,
 • rozbudzanie motywacji do nauki matematyki, uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie
 • uczenie przełamywania własnych zahamowań i promowania rezultatów własnej pracy,
 • pobudzanie optymizmu i motywacji do kolejnych działań, szukanie radości w pracy i nauce
 • rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów

4.Treści nauczania 

Arytmetyka i algebra

 1. Działania na liczbach
 2. Równania i nierówności
 3. Zaokrąglanie i szacowanie wyników
 4. Procenty
 5. Potęgi liczb, pierwiastki
 6. Liczby na co dzień

Geometria

 1. Obwody i pola figur
 2. Skala i plan
 3. Układ współrzędnych
 4. Konstrukcje geometryczne
 5. Kąty
 6. Odbicia lustrzane i oś symetrii
 7. Figury przestrzenne

Informatyka:

 1. Arkusz kalkulacyjny
 2. Geogebra

5.Spodziewane efekty

Dla ucznia:

Poprzez zorganizowaną i systematyczną pracę pozalekcyjną uczeń:

 • chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i rozwija własne zdolności oraz umiejętności twórczego myślenia
 • pogłębia, utrwala i rozszerza wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach
 • zaspokaja zainteresowania i kształtuje pozytywną motywację do nauki przedmiotów ścisłych
 • konsekwentnie realizuje zadania o różnym charakterze, przejawia inicjatywę i samodzielność
 • umacnia się w poczuciu własnej wartości i jest odporny psychicznie na ewentualne porażki
 • poznanie programów pomagających w rozwiązywaniu zadań matematycznych
 • stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych

Dla szkoły:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów klas IV -VI,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój intelektualny uczniów,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.

6. Ewaluacja:

Wdrożenie tego programu powinno przynieść oczekiwane efekty. Uczniowie uczestniczący w takich zajęciach powinni brać udział w konkursach matematycznych, uzyskiwać dobre wyniki na sprawdzianach, mądrze korzystać z zasobów komputera. Jeszcze jednym pozytywnym efektem realizacji tego programu jest wzrost motywacji uczniów do intensywnej pracy.

Spodziewanymi efektami wdrożenia oddziaływań mogą być:

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów przez uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych na zajęciach pozalekcyjnych w następnym roku szkolnym
 • osiąganie sukcesów, co spotęguje wiarę we własne możliwości

Ewaluacja innowacji odbywać się będzie na bieżąco na podstawie analizy postępów w nauce, a także raz w roku na podstawie ankiety skierowanej do uczniów.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość