przejdź do Sochaczew.pl
240126 odwiedzin

„Ruch jest drzwiami do uczenia się”

A A A

Informacje dotyczące autora

            Autorem innowacji pedagogicznej jest mgr Daniel Głowacki, nauczyciel wychowania fizycznego, stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy.

Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej

            Miejscem wdrażania działalności innowacyjnej jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie. Adres: ul. 15 sierpnia 44, 96-500 Sochaczew. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sochaczewie posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, umożliwiającą realizację programu innowacji pedagogicznej: szkoła posiada małą salę gimnastyczną, którą doskonale można wykorzystać do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu rozwijania zdolności koordynacyjnych przez ćwiczenia kinezjologiczne. Są to drabinki, ławeczki gimnastyczne, materace, piłki lekarskie, piłki gumowe, skakanki, woreczki, laseczki gimnastyczne, piłki do korekcji.

Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji

Lata szkolne 2013/2016.

Zasięg

Przedstawiona innowacja uwzględnia pracę z dziećmi w jednej klasie z przedziału I-III i w jednej klasie z przedziału IV-VI szkoły podstawowej.

Zajęcia edukacyjne

            Innowacja realizowana będzie w formie dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. W trakcie zajęć uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Będzie to korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi oraz w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Koszty działalności innowacyjnej

            Zajęcia realizowane będą w formie 2 godzin tygodniowo, poszerzając ofertę szkoły o nieobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w zakresie rozwijania zdolności koordynacyjnych przez ćwiczenia kinezjologiczne.

OPIS INNOWACJI

Innowacja jest zgodna z podstawą programową z wychowania fizycznego, ze Szkolnym Programem Profilaktycznym oraz Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie.

Została opracowana w oparciu o program Gimnastyka Mózgu®, którego autorem jest dr Paul E. Dennison, współtwórca kinezjologii edukacyjnej - kierunku uczącego, jak wykorzystywać naturalny ruch fizyczny w celu integracji pracy ciała i umysłu, a w szczególności wspierania naturalnego rozwoju psychofizycznego dzieci.

Kinezjologia Edukacyjna została uznana w USA oraz innych 80 krajach za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się. Obecnie na świecie istnieje wiele uczelni kinezjologicznych np. w Szwajcarii, Austrii, Francji czy USA.

Innowacja ma na celu wspomaganie rozwoju zdolności koordynacyjnych takich jak: koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo-słuchowej, orientacji przestrzennej i koncentracji poprzez ćwiczenia kinezjologiczne.

Kształtowanie wymienionych wyżej zdolności koordynacyjnych ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowią one bazę do nauczania konkretnych umiejętności ruchowych, uczą świadomości ciała, koncentracji. Przyspieszają przekształcanie ruchu zintegrowanego całego ciała w automatyzmy, pozwalające uczniom skupić się nie na technice gry, czy konkretnego zadania ruchowego, ale na rejestrowaniu i przetwarzaniu tego, co dzieje się wokół.

Naturalny rozwój fizyczny jest podstawą samodoskonalenia się nawyków widzenia (koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja wzrokowo-przestrzenna), słuchania (koordynacja słuchowo-ruchowa), organizowania wewnętrznych czynności psychicznych (panowanie nad emocjami, koncentracja, redukowanie agresji) oraz umiejętności ruchowych (koordynacji ruchowej, płynności i swobody ruchów).

Ze względu na niewielki stopień trudności, ćwiczenia fizyczne – będące podstawową jednostką przekazu działań o charakterze innowacyjnym, mogą być z powodzeniem wykonywane przez uczniów zarówno klas szóstych, jak i pierwszych. Dennisonowie odkryli ogromne możliwości ruchu fizycznego, który podzielili na dwa zasadnicze typy ruchów:

 • ruchy przekraczające linię środkową ciała: praca oczu (podczas patrzenia na piłkę, śledzenia współćwiczących, akcji gry), praca narządów słuchu (reagowanie na sygnały dźwiękowe, komendy, integracja słuchu i reakcji ruchowych) oraz praca rąk (podczas wykonywania różnych czynności). Ruchy te są lepsze od innych – integrują myślenie i ruch.
 • jednostronne ruchy ciała, powodujące rozdzielenie myśli i ruchu. Wymagają one wytężonej pracy umysłu, znacznej energii mózgu. Ruchy te „zamrażają” ruch fizyczny i prowadzą do ustatkowania się w zachowaniu, które jest potrzebne do skupienia świadomości w sytuacji zarówno uczenia się nowych umiejętności ruchowych, jak i stresu. Prowadzą do stanu koncentracji, skupienia, niezbędnych podczas nauczania (np. nowych elementów technicznych czy ćwiczeń gimnastycznych).

Konieczne jest stosowanie obydwu typów ruchów, gdyż zapewniają one działanie dwóch rodzajów mechanizmów, będących podstawą wykonywania zarówno czynności nauczanych, jak i już opanowanych.

Ćwiczenia tego programu nastawione są na rozwój różnorodnych systemów koordynacji ruchu i funkcji psychofizycznych takich jak: koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa, orientacja przestrzenna.

Zastosowanie ich podczas lekcji wychowania fizycznego będzie naturalnym poszerzeniem i uzupełnieniem tradycyjnych sekwencji ruchowych. Pozwoli je świadomie i celowo modyfikować, umożliwiając podnoszenie sprawności koordynacyjnych uczniów bez szczególnych nakładów czasu, sprzętu sportowego i środków finansowych.

Ważne jest również to, że stosowane ćwiczenia kinezjologiczne już w swych założeniach mają pozytywnie wpływać nie tylko na sferę rozwoju fizycznego, ale również intelektualnego ucznia (poprawa koncentracji, pamięci, rozumowania, czytania).

Program innowacji został opracowany w oparciu o zasady : wszechstronności, zmienności pracy, stopniowego natężania wysiłku, indywidualizacji, przystępności, systematyczności, praktyczności, aktywność, operatywności, stopniowanie trudności, zmienności pracy mięśniowej. Jego realizacja wymaga stosowanie metod: zadaniowej, zadaniowej ścisłej, naśladowczej, programowego usprawniania się, zabawowej, ruchowej ekspresji twórczej i opowieści ruchowej.

DIAGNOZA

Z moich obserwacji zachowań uczniów wynika, że coraz więcej dzieci przychodzi na lekcję wychowania fizycznego zmęczonych, zniechęconych, sfrustrowanych, naładowanych agresją, negatywnie nastawionych do przedmiotu.

Można przypuszczać że powodem tego jest stres towarzyszący nauce (sprawdziany, odpowiedzi ustne, konflikty koleżeńskie, różnego rodzaju problemy „domowe” ucznia), a właściwie stres nie zredukowany, nakładający się na siebie dzień po dniu. Dzieci, które (z różnych powodów) są tak obciążone podejmują mimowolnie i nieświadomie próby rozładowania tego napięcia poprzez niekontrolowaną nadaktywność psychoruchową. Niestety procesy takie zazwyczaj zaburzają prawidłowe funkcjonowanie ucznia, mówimy wtedy o dziecku nadpobudliwym. Zachowanie takiego dziecka cechuje niemożność skupienia się na wykonywanej czynności. Odbiera ono wszystkie aktualnie działające bodźce, nie potrafiąc się na nie „wyłączyć”. Skutkuje to zazwyczaj niezrozumieniem treści polecenia, nadaniem innego (niż zamierzony) sensu słowom nauczyciela lub zrozumienie tylko części polecenia. Podobnie odnosi się to do pokazu ćwiczenia. Uczeń taki po skończonym pokazie nie potrafi odtworzyć w pamięci tego, co widział ani tego opowiedzieć. Jeśli więc odtworzenie wzorca ruchowego z pamięci jest niemożliwe, jakie szanse ma takie dziecko na poprawne nauczenie się tego ruchu /czynności, a co się z tym wiąże –uzyskanie za nie satysfakcjonującej oceny?

Drugim, dość często obserwowanym zjawiskiem są zaburzenia rozwoju zdolności koordynacyjnych. Dzieci takie charakteryzuje słaba koordynacja ruchowa, wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa, orientacja przestrzenna. Są to dzieci, które np. na ustaloną komendę biegną w przeciwną stronę, omijają pachołek ze złej strony, zamiast w prawo, odwracają się w lewo, nie potrafią mimo ćwiczeń poprawnie chwycić piłki, mają trudności z rzutem do celu lub trafiają piłką do własnego kosza.

Według Paula i Gail Dennison dzieje się tak, ponieważ prawa i lewa półkula mózgu nie są wystarczająco zintegrowane. Dziecko nie potrafi w sposób płynny i kompleksowy odbierać bodźców z otaczającego środowiska, przetwarzać ich, analizować i wykorzystywać do podejmowania odpowiednich działań.

Oto niektóre wzorce zachowań, mogące wskazywać na brak integracji półkul mózgowych (wg P. i G. Dennison):

 • trudności ze skakaniem, przeskakiwaniem, podskakiwaniem,
 • niezgrabność i niezręczność w rzucaniu i łapaniu piłki,
 • nadmierna aktywność, która wydaje się bezcelowa, bez odpoczynku i nieukierunkowana,
 • niezwykła zbyt mała aktywność charakteryzowana jako senność i wewnętrzne roztargnienie,
 • problemy z uczestnictwem w grach i przestrzeganiem norm grupowych,
 • emocjonalna niestabilność, labilność i wybuchanie bez widocznego powodu,
 • tendencja do bycia bez humoru,
 • niezdolność do poprawnego wykonywania precyzyjnych czynności manualnych,
 • problem z dopasowaniem kształtów i rozmiarów,
 • słabe rozumienie różnicy pomiędzy górą i dołem, prawą i lewą stroną czy ręką, przodu i tyłu,
 • zaburzone poczucie czasu i odległości,
 • trudności w artykułowaniu pomysłów.

WNIOSKI

 • Należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do uaktywnienia procesów integracji pracy obu półkul mózgowych.
 • Należy uświadomić uczniom cel tych ćwiczeń i odpowiednio ich zmotywować.
 • Trzeba oddziaływać na uczniów kompleksowo, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zamierzonych efektów.

Ćwiczenia kinezjologiczne koncentrują się na integracji prawej i lewej półkuli mózgu. Rozpoczynają one reedukację ciała w zakresie funkcjonowania w środkowym polu, w którym muszą ze sobą współpracować dwie półkule mózgu. Zwiększa to percepcje wzrokową i słuchową oraz ogólną koordynację ruchową.

EWALUACJA

W  ewaluacji  uwzględnia się  opinie wychowanków, rodziców, nauczycieli,  przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru  pedagogicznego .

SPOSOBY EWALUACJI :

 • analiza dokumentów – dziennik zajęć,
 • ankiety dla rodziców,
 • ankiety dla uczniów,
 • ocena realizacji  innowacji

Opracował: Daniel Głowacki

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość