przejdź do Sochaczew.pl
240137 odwiedzin

Język angielski drogą ku przyszłości

A A A

AUTORKA I REALIZATORKA INNOWACJI:

mgr Aleksandra Ciura – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

MIEJSCE WDRAŻANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

w Sochaczewie

TERMIN WPROWADZENIA I CZAS TRWANIA INNOWACJI:

Data rozpoczęcia innowacji:  01.09.2015r.

Data zakończenia innowacji: 30.06.2018r.

Czas trwania innowacji: 3 lata

ZAKRES INNOWACJI:

Program innowacji przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej dla uczniów klas IV (1 godzina tygodniowo). Innowacja będzie kontynuowana w kolejnych latach –  w klasie V i VI.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE, KTÓRE OBEJMUJE INNOWACJA:

Zajęcia będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych.

KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Dodatkowa 1 godzina tygodniowo w cyklu trzyletnim finansowana przez Urząd Miasta Sochaczew.

PRZYCZYNY POWSTANIA INNOWACJI:

Obecnie język angielski jest powszechnym środkiem porozumiewania się na całym świecie. Biegłe posługiwanie się językiem angielskim otwiera wiele możliwości przed młodymi ludźmi. Bez znajomości tegoż języka chociażby na poziomie komunikatywnym trudne lub niemożliwe wydaje się być dla przeciętnego człowieka podróżowanie czy też sprawne i świadome poruszanie się po najnowszych źródłach informacji. Dzisiejsze media, takie jak Internet, telewizja i prasa, dają niemal nieograniczony dostęp do różnorodnych tematów. Ogromna większość tej wiedzy jest w języku angielskim. Dlatego niezmiernie ważne jest rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim.

Niniejsza innowacja powstała na skutek obserwacji i spostrzeżeń autorki w trakcie jej  pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Uczniowie szkoły podstawowej wyrażają ogromne zainteresowanie nauką języka angielskiego. Jednakże bardzo wielu uczniów ma trudności w zrozumieniu tekstu słuchanego i czytanego w języku angielskim. Rozwijanie tych sprawności pozwoli uczniom na zrozumienie prawie całej wiedzy dostępnej w języku angielskim. Z dobrą znajomością języka angielskiego, uczniowie mogą zrobić takie wspaniałe rzeczy jak: oglądać amerykańskie i angielskie filmy dla dzieci w oryginale, czytać proste artykuły i książki w języku angielskim, słuchać anglojęzycznej muzyki ze zrozumieniem. Ponadto obie te sprawności stanowią istotne elementy testu szóstoklasisty. Dlatego jednym z założeń innowacji jest przygotowanie uczniów do testu końcowego. Co więcej na zajęciach uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych, aby lepiej zrozumieć sam język i ułatwić sobie jego naukę.

Uważam, że program ten zachęci uczniów do pogłębiania swojej wiedzy z języka angielskiego i umiejętnego jej wykorzystywania. Innowacja ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w rozwijaniu różnorodnych zdolności dzieci oraz stworzenie większych możliwości dla zaistnienia każdego ucznia.

CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego;
 • rozbudzanie i pogłębianie wiedzy związanej z językiem angielskim;
 • zwiększanie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w życiu codziennym;
 • zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach językowych;
 • przygotowanie uczniów do sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej;
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości;

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, np.: poprzez oglądanie materiałów anglojęzycznych dostępnych w Internecie, słuchanie dialogów i piosenek w języku angielskim, oglądanie kanałów anglojęzycznych;
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, w tym czytanie i omawianie różnorodnych tekstów w języku angielskim: z książek, Internetu, prasy;
 • tworzenie własnych tekstów w języku angielskim: dialog, mail, krótka wiadomość tekstowa;
 • porozumiewanie się z uczniami z wykorzystaniem narzędzi TIK;
 • poszerzenie słownictwa poprzez różnorodne metody obcowania z językiem angielskim;
  • kształtowanie u uczniów odpowiednich nawyków reagowania na usłyszaną lub przeczytaną wiadomość poprzez stwarzanie różnych kontekstów sytuacyjnych;
  • sprawne posługiwanie się słownikami języka angielskiego, w tym słownikami internetowymi;
  • rozwijanie ciekawości uczniów innymi krajami anglosaskimi, ich tradycjami, życiem codziennym i porównywanie z obyczajami panującymi w naszym kraju;
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
  • rozwijanie kreatywności: np. poprzez zadania teatralne, manualne, informatyczne;
  • nauczenie korzystania z różnorodnych zasobów w celu doskonalenia znajomości języka angielskiego;
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy;
   • zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępów, jakie robią w nauce języka angielskiego, a także poznali swoje słabe strony, które muszą udoskonalić.

OPIS INNOWACJI:

Innowacyjność w nauce języka angielskiego odbywać się będzie poprzez:

 • pracę z dokumentami autentycznymi tj. menu, rozkład jazdy autobusów, pociągów, plan lekcji, instrukcje obsługi, ogłoszenia, reklamy itp.;
 • praca z tekstem słuchanym i czytanym w języku angielskim pochodzącym z prasy, radia, telewizji i Internetu;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na podstawie znanych utworów muzycznych;
 • pracę z wykorzystaniem narzędzi TIK: komunikatory internetowe, platformy komunikacyjne     i edukacyjne, poczta elektroniczna;
 • uczestnictwo w seansach filmowych, oglądanie filmów i kreskówek dla dzieci w ich oryginalnej wersji;
 • oglądanie filmów, które przedstawiają zagadnienia związane z kulturą krajów anglojęzycznych, co ułatwi zrozumienie języka i jego naukę;
 • wykonywanie prac plastycznych, projektów, plakatów, map mentalnych;

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ – TREŚCI NAUCZANIA:

1. Człowiek.

2. Dom.

3. Szkoła.

4. Praca.

5. Życie rodzinne i towarzyskie.

6. Żywienie.

7. Zakupy i usługi.

8. Podróżowanie i turystyka.

9. Kultura, media.

10. Sport.

11. Zdrowie.

12. Świat przyrody.

FORMA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU:

 • Ewaluacji będą poddane: poziom zainteresowania i zaangażowania uczniów prowadzonymi przez nauczyciela zajęciami; podstawowe obszary kształcenia: słuchanie i czytanie oraz w mniejszym stopniu mówienie i pisanie; skuteczność metod i form pracy;
 • Uczniowie będą samodzielnie prezentować efekty swojej pracy;
 • Planowane są: rozmowy z uczniami, obserwacje pracy i zaangażowania uczestników zajęć, ankiety ewaluacyjne.

SPODZIEWANE EFEKTY:

Dla szkoły:

 •   wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły dla uczniów klas IV-VI;
 •   uatrakcyjnienie metod, form oraz technik pracy;
 •   budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich uczniów;
 •   możliwość korzystania z różnorodnych materiałów i dokumentów autentycznych;
 •   podniesienie jakości pracy szkoły.

Dla uczniów:

 •   doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 •   poznanie różnorodnych metod uczenia się języka angielskiego;
 •   zabawowy charakter nauki;
 •   poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych;
 •   umiejętność pracy w grupie;
 •   rozwijanie wyobraźni oraz myślenia kreatywnego.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość