przejdź do Sochaczew.pl
235458 odwiedzin

Magia teatru

A A A

AUTORKA I REALIZATORKA  INNOWACJI:

mgr Justyna Miziołek -  nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie; absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego; nauczyciel dyplomowany.

MIEJSCE WDRAŻANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

w Sochaczewie

TERMIN WPROWADZENIA I CZAS TRWANIA INNOWACJI:

Data rozpoczęcia innowacji: 01.09.2014r.

Data zakończenia innowacji: 30.06.2017r.

Czas trwania innowacji: 3 lata

RODZAJ INNOWACJI :

Organizacyjna

ZAKRES INNOWACJI:

Uczestnikami zajęć będą uczniowie klas IV, którzy zadeklarują swój udział

w cotygodniowych spotkaniach teatralnych. Innowacja będzie kontynuowana w kolejnych latach – w klasie V i VI.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE, KTÓRE OBEJMUJE INNOWACJA:

Zajęcia będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych.

KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Innowacja przewiduje cotygodniowe spotkania w ramach 2 godzin lekcyjnych (w cyklu trzyletnim) finansowane przez Urząd Miasta Sochaczew.

PRZYCZYNY POWSTANIA INNOWACJI:

Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć.

Odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Dzieci czują

się szczęśliwe, słysząc oklaski i pochwały. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych zapewnia

rozrywkę, wspaniałą edukacyjną zabawę, a także edukację kulturalną. Teatr ma również ocalić piękno języka polskiego oraz polską kulturę, być animatorem wszelkich artystycznych poczynań, pobudzających do samokształcenia.

Obserwując na co dzień dzieci na różnych zajęciach i w różnych sytuacjach

oraz przygotowując różne programy artystyczne, zauważyłam u uczniów ogromną potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. Nie zawsze ta potrzeba jest wyrażana wprost. Choć dzieci z natury cechują się spontanicznością i pomysłowością, to i tak wiele z nich przeżywa olbrzymie trudności związane z wyrażaniem własnych emocji, myśli i uczuć. Nie wszystkie mają na tyle odwagi, by mówić o sobie bez obawy, że zostaną zrozumiane. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Bardzo wielu uczniów boryka się z zaburzeniami mowy, niską motywację do mówienia, szczególnie na większym forum, brakiem akceptacji siebie, brakiem umiejętności zawierania kompromisów, komunikowania się z ludźmi, pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych. Dochodzą do tego nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego, ubogi świat przeżyć i ograniczone słownictwo. Teatr ma im ułatwić to, z czym sobie nie radzą, ma ich otworzyć na świat, rozwinąć umysł i wyobraźnię, nauczyć odpowiedzialności za słowa i czyny, a przy tym rozbawić i wzruszyć.

Zajęcia teatralne są także doskonałym sposobem poznania uczniów, odkrycia ich mocnych i słabych stron, wskazania właściwej drogi rozwoju i samorealizacji. Dziecko, uczestnicząc w zajęciach, ma dokładnie się sobie przyjrzeć, poznać swoje wnętrze, doskonalić własną osobowość, uczyć się samodzielności, a także współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

Myślę, że praca w teatrze szkolnym rozwinie dzieci wszechstronnie, a wiedza i doświadczenie zdobyte podczas zajęć zostaną właściwie wykorzystane i zaowocują w przyszłości, nie tylko w życiu szkolnym, ale i codziennym.

CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

 • Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka;
 • Przygotowanie ucznia - jako twórcy i odbiorcy – do świadomego udziału w kulturze;

Cele szczegółowe :

 • Zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, niezbędnej do realizacji zamierzonych działań;
 • Rozbudzanie wrażliwości na sztukę;
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem z uwzględnieniem zasad poprawnej recytacji poezji i prozy;
 • Poszerzanie zasobu leksykalnego w zakresie wiedzy o kulturze;
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, wspólnego tworzenia spektaklu, dekoracji, kostiumów;
 • Wyrażanie uczuć, przeżyć, emocji za pomocą technik teatralnych (gestu, mimiki, ruchu);
 • Rozwijanie wyobraźni scenicznej;
 • Odkrywanie własnych uzdolnień, poznawanie swego wnętrza, rozwijanie osobowości;
 • Kształtowanie otwartości, przełamywanie zahamowań, odnajdywanie swego miejsca w grupie;
 • Poznanie tradycji i kultury swego środowiska, regionu;
 • Przygotowanie do odbioru przedstawienia teatralnego;
 • Wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych, umożliwiających im zabawę w teatr i tworzenie widowisk o charakterze teatralnym;
 • Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, szacunek, kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość;
 • Umiejętność samokrytyki i samooceny;

NA CZYM POLEGA NOWATORSTWO OPRACOWANIA:

Przedstawiona innowacja jest wynikiem mojej długoletniej praktyki szkolnej w zakresie organizowania uczniom różnych form spędzania czasu wolnego oraz przygotowywania z nimi programów artystycznych. Pragnę stworzyć z dziećmi naszej placówki nasz mały świat teatru. Uczestnicy innowacji będą współdecydowali o wyborze repertuaru, obsadzie ról, wybiorą muzykę, zaprojektują i wykonają scenografię oraz kostiumy, wykonają afisze teatralne i zaproszenia.

Teatr to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są nieocenione. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych, korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci. Dostarcza wielu sytuacji do wypowiadania się dziecka w słowie, piosence, w formach plastycznych i w ruchu. Uczy kultury słowa i współpracy w grupie. Jestem przekonana, że ta forma prowadzenia zajęć z naszymi dziećmi dostarczy im wiele radości i satysfakcji. Rozwinie w nich działalność twórczą. Nabiorą wiary w swoje siły i możliwości. Celem końcowym tego programu jest dostarczenie, na miarę możliwości ich uczestników, wiedzy o teatrze, wiedzy zza kurtyny, odkrycie i pokochanie teatru, a co za tym idzie, świadomy i kreatywny udział w życiu kulturalnym swojej szkoły i środowiska. Program przewiduje wyjazdy do teatru, gdzie uczestniczy obejrzą spektakl oraz będą mieli możliwość zajrzeć za kurtynę, spotkać się z aktorami i twórcami sztuki. Przygotowane programy i przedstawienia będą pokazywane nie tylko w placówce, ale i poza nią. Będzie to również promocja naszej placówki na zewnątrz. Nawiążemy współpracę z Domem Kultury, Domem Opieki Społecznej, Domem Dziecka. Dzięki tej innowacji uczniowie wyzwolą w sobie takie cechy, jak: altruizm, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i empatia. Mam nadzieję, że dzieci odkryją, że teatr jednocześnie bawi i uczy, nie tylko aktora, ale też widza.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA:

UCZEŃ WIE:

 • co to jest teatr, jaka jest historia jego powstania i ewaluacji przez stulecia;
 • zna twórców klasyki i literaturę klasyczną;
 • jak zanalizować tekst teatralny;
 • jakie elementy tworzą widowisko sceniczne;
 • poznaje i zna słownictwo związane z teatrem;
 • zna budowę utworu dramatycznego.

UCZEŃ ROZUMIE:

 • tekst czytany i oglądany (rozpoznaje i rozumie założenia komunikacji);
 • na czym polega gra aktorska;
 • ideę teatru;
 • znaczenie sztuki w życiu.

UCZEŃ POTRAFI:

 • określić intencję autora;
 • przetransponować tekst pisany na tekst mówiony;
 • używać własnej ekspresji w celach dramatycznych;
 • odczytać przesłanie utworu;
 • świadomie wartościować dzieła teatralne;
 • odróżnić niedramatyczne gatunki teatralne;
 • odróżniać fikcję od faktów, dobro od zła ( postaci negatywne od pozytywnych);
 • napisać formy wypowiedzi przydatne przy opisie i promocji widowiska teatralnego: recenzja, ogłoszenie, afisz, zaproszenie, wywiad, reklama;
 • we współpracy z grupą przygotować spektakl teatralny;
 • samodzielnie i we współpracy z grupą tworzyć jedno- i dwuaktówki;
 • być tolerancyjnym;
 • współpracować w grupie;
 • wcielić się w rolę;
 • rozwijać swą wrażliwość;
 • przełamywać własne zahamowania (nieśmiałość w nawiązywaniu kontaktów                           z rówieśnikami, pokonywać strach związany z wystąpieniami publicznymi.

FORMA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ W TRAKCIE REALIZACJI INNOWACJI  - EWALUACJA:

1. Uczniowie będą prezentować inscenizacje teatralne, programy słowno-muzyczne;

2. Planowane są dyskusje i ankiety ewaluacyjne na koniec każdego roku szkolnego w cyklu trzyletnim;

3. Uczniowie wezmą udział w konkursach i przeglądach teatralnych oraz w przygotowaniu przedstawień dla rodziców i uczniów;

ZAKRES TEMATYCZNY INNOWACJI – TREŚCI NAUCZANIA:

1. Podstawy nauki o teatrze :

a) historia teatru

· teatr grecki;

· widowiska średniowieczne.

b) niedramatyczne gatunki teatralne

· pantomima;

· kabaret.

c) teatr muzyczny

· opera;

· operetka;

· musical;

d) teatr tańca;

e) teatr lalek i teatr plastyczny.

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia widowiska scenicznego:

· tworzenie postaci scenicznej;

· konstrukcja prób;

· scenografia, światło i dźwięk.

3. Analiza tekstu teatralnego:

· dekoracja słowna;

· tekst główny i poboczny;

· didaskalia;

· tekst teatralny.

4. Teatr jako system komunikacji:

a) aktor;

b) widz;

c) przestrzeń · przestrzeń teatralna · przestrzeń sceniczna;

d) reżyser.

5. Zajęcia warsztatowe:

· ćwiczenia parateatralne;

· warsztat słowny;

· teatralne czytanie tekstu.

6. Przygotowywanie spektaklu.

7. Próby samodzielnego pisania jedno- i kilkuaktówek.

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość