przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
249077 odwiedzin

Informacje

A A A

     Świetlica szkolna jest jedną z form opieki nad dzieckiem. Szkoła ma obowiązek zastąpić dziecku rodziców w czasie zajęć szkolnych i gdy rodzice pracują.

    Świetlica jest miejscem, gdzie zaspakajane są szeroko rozumiane potrzeby dziecka, nie tylko biologiczne, ale także psychiczne i społeczne. Przebywają w niej głównie uczniowie klas I-III, jednak starsze również w razie potrzeby korzystają ze świetlicy.

Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspakajanie potrzeb swoich podopiecznych, na które składają się przede wszystkim potrzeba aktywności i działania, ruchu, kontaktów z rówieśnikami, uznania w grupie, akceptacji i samoakceptacji, sukcesu a także potrzeby poznawcze.

Aby sprostać wymaganiom rozwojowym dzieci, świetlica musi spełniać szereg zadań, które Statut szkoły formułuje następująco:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
7. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.

Z zadań tych bezpośrednio wynika działalność świetlicy, która poprzez różnorodne formy pracy, jest miejscem sprzyjającym rozwojowi dziecka.

ROK SZKOLNY 2018/2019

OPŁATY ZA OBIADY

Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi  85,10 zł. (23 dni żywieniowe x 3,70 zł. = 85,10 zł.)

 Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać  do 10. dnia każdego miesiąca :

1)     na  konto nr   66 1240 1822 1111 0000 0719 8762 , tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …… 

lub

2)    w sekretariacie szkoły.

 

WYKAZ  OPŁAT ZA  OBIADY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOCHACZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KOSZT OBIADU

OPŁATA MIESIĘCZNA

WRZESIEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

PAŹDZIERNIK

23

3,70 zł

85,10 zł

LISTOPAD

20

3,70 zł

74,00 zł

GRUDZIEŃ

15

3,70 zł

55,50 zł

STYCZEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

LUTY

14

3,70 zł

51,80 zł

MARZEC

21

3,70 zł

77,70 zł

KWIECIEŃ

15

3,70 zł

55,50 zł

MAJ

20

3,70 zł

74,00 zł

CZERWIEC

13

3,70 zł

48,10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty za wyżywienie prosimy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca ( nr konta  66 1240 1822 1111 0000 0719 8762 , tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc ……  ) .

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie terminu płatności (wrzesień, okres świąteczny, ferie zimowe).

 

 

PLAN ZAJĘĆ DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

od godz.

 

do godz.

 

Realizowane zajęcia

7 00

8 00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Indywidualne rozmowy z rodzicami. 

8 00

9 00

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczycieli.

Uzupełnianie prac domowych. Praca indywidualna z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

9 00

11 30

Zajęcia programowe ujęte w miesięcznym planie pracy.

Zajęcia plastyczne, zajęcia czytelnicze, zabawy przy muzyce, zajęcia rekreacyjno – sportowe i inne według potrzeb dzieci.

Zajęcia wychowawcze – rozmowy w kręgu.

Omawianie bieżących problemów w grupie, zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom. Zajęcia przeciwdziałające agresji, wskazujące metody radzenia sobie z uczuciem złości.

 

11 30

12 20

Gry i zabawy ruchowe na boisku, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody. Prace gospodarcze i porządkowe.

 

12 20

12 30

Przygotowanie do obiadu, kształtowanie czynności higieniczno porządkowych.

 

12 30

13 00

Obiad – kształtowanie czynności samoobsługowych i kultury spożywania posiłków.

 

13 00

14 30

Odpoczynek poobiedni. Cicha praca wychowanków- odrabianie zadanych prac domowych. Aktywna pomoc nauczycieli dzieciom wymagającym szczególnej troski, zajęcia czytelnicze, gry stolikowe.

14 30

16 00 

Organizowanie zajęć, gier i zabaw na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne.

16 00

16 30

Zajęcia porządkowe w sali. Przygotowanie do wyjścia ze świetlicy.

16 30

17 00

Zajęcia opiekuńcze dla wychowanków pozostających pod opieką nauczyciela. Uzupełnienie dokumentacji.

 

Jest tutaj wiele możliwości wykazania się, poczynając od preferowanej na zajęciach metody zabawowej, zaspakajającej potrzebę aktywności i działania, poprzez uczestnictwo w świetlicowych konkursach, zajęciach plastycznych, umuzykalniających, praktycznych, dających duże szanse na zaistnienie w grupie rówieśniczej, a nawet na forum szkoły czy poza nią. Bardzo ważne jest dostrzeżenie sukcesu twórczego i prezentowanie twórczości dziecięcej eksponując prace na gazetkach ściennych czy dekoracji sali.

Jednym z priorytetowych zadań świetlicy jest wpajanie dzieciom zasad właściwego zachowanie się w grupie, umiejętności rozwiązywania konfliktów a także kulturalnego i higienicznego trybu życia. Pomocą przy realizacji tego zadania jest systematyczny kontakt z rodzicami i nauczycielami.

Należy jeszcze wspomnieć o jednym z najważniejszych czynników, mającym wpływ na prawidłowy rozwój dzieci w wieku szkolnym, jakim jest ruch. W okresie jesienno-zimowym prowadzone są zabawy ruchowe w salach, jednak nie zaspakajają one w pełni potrzeby ruchu przez dzieci. W miarę możliwości pogodowych, uczniowie przebywają na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach ruchowych.

Świetlica do realizacji swoich zadań dysponuje różnorodną bazą materialną: TV, video, radiomagnetofon, odtwarzacz CD, biblioteka z literaturą dziecięcą, zabawki, sprzęt sportowy a także szeroki wybór gier edukacyjnych i zręcznościowych, także szereg pomocy rozwijających umiejętności plastyczne i twórczość dzieci oraz ich sprawność manualną. Należą tu m.in. różnorodne rodzaje farb (plakatowe, akrylowe, akwarelowe, do szkła, do witraży, do decoupage), kredki, modelina, plastelina, masa gipsowa, gips ceramiczny, różnorodne kleje itp.

Dzięki posiadanej bogatej literaturze o tematyce plastycznej, wychowawcy zainspirowani ich lekturą, mają do zaproponowania swoim podopiecznym szeroką gamę ciekawych zajęć plastycznych.

Znaczące miejsce wśród działalności twórczej dzieci są prace wykonane jedynie z naturalnych materiałów: drewno, gałęzie, kora, szyszki, piasek, sznurek, nasiona, makaron, owoce, rafia, kasztany, liście, tektura, gazety itp.

Zasady funkcjonowania świetlicy normuje, regulamin świetlicy.pdf  z którego wynika, że świetlica jest miejscem zapewniającym pomoc, odpoczynek, posiłek, ruch, naukę, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę. Wychowawcy prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.pdf   opracowanym na bieżący rok szkolny . Realizacja planu dokumentowana jest w dzienniku zajęć świetlicowych, również odnotowywana jest frekwencja uczestników świetlicy. Dane dzieci i ich rodziców (opiekunów) gromadzone są na kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa REGULAMIN - STOŁÓWKA.pdf

 

WYKAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI I KOSZTY OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOCHACZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI ŻYWIENIOWYCH

KOSZT OBIADU

OPŁATA MIESIĘCZNA

TERMIN WPŁATY

WRZESIEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

10.09.2018r.

PAŹDZIERNIK

22

3,70 zł

81,40 zł

10.10.2018r.

LISTOPAD

19

3,70 zł

70,30 zł

10.11.2018r.

GRUDZIEŃ

16

3,70 zł

59,20 zł

10.12.2018r.

STYCZEŃ

12

3,70 zł

44,40 zł

10.01.2018r.

LUTY

20

3,70 zł

74,00 zł

10.02.2018r.

MARZEC

20

3,70 zł

74,00 zł

10.03.2018r.

KWIECIEŃ

18

3,70 zł

66,60 zł

10.04.2018r.

MAJ

18

3,70 zł

66,60 zł

10.05.2018r.

CZERWIEC

15

3,70 zł

55,50 zł

10.06.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty za wyżywienie prosimy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca.

 

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie terminu płatności (wrzesień, okres świąteczny, ferie zimowe).

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt