przejdź do Sochaczew.pl
172786 odwiedzin

Rekrutacja uzupełniająca do klas I szkół podstawowych 2018/2019

A A A

Zasady rekrutacji do klas I w szkół podstawowych 2018/2019

Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone od dnia 21.05.2018r. do dnia 30.05.2018 z wykorzystaniem systemu informatycznegowww.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl 

Szkoła posiada 2 miejsca do naboru uzupełniającego!!!

 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Kandydaci spoza obwodu, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
  2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane szkoły podstawowe według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
  3. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
  4. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą tzw. kryteriami samorządowymi
  5. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego szkoła.

Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej/szkoły pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, dokumenty potwierdzające spełnianie tzw. kryteriów samorządowych określonych w uchwale.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły rozpatruje złożone wnioski. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie Gminy Miasto Sochaczew

32

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły

16

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

8

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica

4

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców)

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, wychowywany przez jednego rodzica

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

1

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość